Przejdź do treści

  EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD
  KONKURS PLASTYCZNY
  w ramach 7. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


  Uwaga! Termin nadsyłania prac mija 2 października 2020 r.

  DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ZGŁOSZENIE


  (w przypadku osób niepełnoletnich, formularz wypełniają prawni opiekunowie)
  Imię: Nazwisko:
  Adres e-mail:
  /na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej/


  Telefon:

  INFORMACJE O AUTORZE PRACY


  Imię: Nazwisko:
  Adres e-mail:

  Telefon:

  Data urodzenia: (DD.MM.YYYY)

  Adres zameldowania:


  Kilka słów o sobie:
  limit znaków: 0/500

  INFORMACJE O WSPÓŁAUTORACH PRACY


  Czy w powstanie zgłaszanej pracy byli zaangażowani inni autorzy?
  taknie
  Jeśli tak, proszę podać informacje o każdym z nich (imię, nazwisko, telefon, e-mail):

  INFORMACJE O ZGŁASZANEJ PRACY


  Opis zgłaszanej pracy:
  limit znaków: 0/500

  Forma pracy:
  forma płaskarzeźbainne
  Zdjęcie pracy: (dozwolone formaty: jpg,png,pdf)  "Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Plastycznego "EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD" w ramach 7. WAMA Film Festival w Olsztynie."
  "Oświadczam, iż w przypadku uzyskania nagrody w konkursie za Pracę, do której przysługują mi pełne autorskie prawa majątkowe, zobowiązuję się z chwilą przyznania nagrody do przekazania na rzecz Organizatorów pełni majątkowych praw autorskich i pokrewnych, w tym praw zależnych, do Pracy, która otrzymała nagrodę w Konkursie w całości i we fragmentach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, co obejmuje m.in.:
  1) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia) na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
  2) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu."

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Instytut KOSMOPOLIS) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."
  taknie