Przejdź do treści

FORMULARZ KONKURS PLASTYCZNY 2020

   EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD
   KONKURS PLASTYCZNY
   w ramach 7. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie

   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


   Uwaga! Termin nadsyłania prac mija 2 października 2020 r.

   DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ZGŁOSZENIE


   (w przypadku osób niepełnoletnich, formularz wypełniają prawni opiekunowie)
   Imię: Nazwisko:
   Adres e-mail:
   /na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej/

   Telefon:

   INFORMACJE O AUTORZE PRACY


   Imię: Nazwisko:
   Adres e-mail:

   Telefon:

   Data urodzenia: (DD.MM.YYYY)

   Adres zameldowania:


   Kilka słów o sobie:
   limit znaków: 0/500

   INFORMACJE O WSPÓŁAUTORACH PRACY


   Czy w powstanie zgłaszanej pracy byli zaangażowani inni autorzy?
   taknie
   Jeśli tak, proszę podać informacje o każdym z nich (imię, nazwisko, telefon, e-mail):

   INFORMACJE O ZGŁASZANEJ PRACY


   Opis zgłaszanej pracy:
   limit znaków: 0/500

   Forma pracy:
   forma płaskarzeźbainne
   Zdjęcie pracy: (dozwolone formaty: jpg,png,pdf)   "Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Plastycznego "EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD" w ramach 7. WAMA Film Festival w Olsztynie."
   "Oświadczam, iż w przypadku uzyskania nagrody w konkursie za Pracę, do której przysługują mi pełne autorskie prawa majątkowe, zobowiązuję się z chwilą przyznania nagrody do przekazania na rzecz Organizatorów pełni majątkowych praw autorskich i pokrewnych, w tym praw zależnych, do Pracy, która otrzymała nagrodę w Konkursie w całości i we fragmentach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, co obejmuje m.in.:
   1) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia) na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
   2) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu."

   Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
   "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Instytut KOSMOPOLIS) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."
   taknie